Disclaimer voor www.kpphelmond.nl

Kinderpsychologie Praktijk Helmond, verleent u hierbij toegang tot www.kpphelmond.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Kinderpsychologie Praktijk Helmond behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Kinderpsychologie Praktijk Helmond spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kinderpsychologie Praktijk Helmond. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kinderpsychologie Praktijk Helmond nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kinderpsychologie Praktijk Helmond.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kinderpsychologie Praktijk Helmond, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Privacy Statement

Dit is de privacy verklaring van mijn praktijk:
Kinderpsychologiepraktijk Helmond, gevestigd aan: De Vlierbes 1, 5708 DV Helmond, KVK 64018016 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Website: https://www.kpphelmond.nl/
Vlierbes 1
5708 DV Helmond
tel 0621969786
Mireille Eerden is de Functionaris Gegevensbescherming van Kinderpsychologie Praktijk Helmond
Zij is te bereiken via info@kpphelmond.nl

In deze verklaring zet ik uiteen hoe ik omga met de persoonsgegevens die ik verkrijg via de website omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan Kinderpsychologiepraktijk Helmond (hierna te noemen KPP Helmond) hebt verstrekt. De verwerkingen vallen onder een vrijstelling en zijn daarom niet separaat aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. KPP Helmond respecteert de privacy van alle cliënten en gebruikers van haar website. Uw gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd en KPP Helmond draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. KPP Helmond gebruikt uw gegevens voornamelijk om de dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Verzamelde gegevens
Als u zich digitaal inschrijft, wordt u gevraagd gegevens in te voeren en toestemming te geven voor de verwerking hiervan. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die KPP Helmond verwerkt:
naam en voornaam, geslacht, adres, telefoonnummer(s), emailadressen, nationaliteit, BSN-nummer, ID-nummer, geboortedatum, ouderlijk gezag, samenlevingsvorm, gegevens school, naam verwijzer en hulpvraag.

Gebruik van persoonsgegevens
De gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
  • het leveren en vragen van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;
  • verstrekking van gegevens aan derden – zoals gemeenten – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die KPP verwerkt

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. KPP Helmond kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat KPP Helmond zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kpphelmond.nl, dan verwijdert KPP Helmond deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
KPP Helmond neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn dossier/persoonsgegevens
KPP Helmond hanteert een bewaartermijn van 15 jaar van het dossier/de persoonsgegevens, zoals in de Jeugdwet is vastgelegd.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden
De persoonsgegevens zullen door KPP Helmond alleen worden verstrekt aan:

  • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;
  • degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;
  • gemeenten, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit het onderlinge contract;
  • derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
  • anderen, indien: u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de cliënt (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).
  • KPP Helmond verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KPP Helmond blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken

KPP Helmond gebruikt geen trackingcookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KPP Helmond en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kpphelmond.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. KPP Helmond reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. KPP Helmond wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Tot slot
KPP Helmond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kpphelmond.nl.